Afbeelding

VNO-NCW West schrijft brief aan college over Bleizo-West

Actueel 495 keer gelezen

Bleiswijk - VNO-NCW West heeft een brief geschreven aan het college van Lansingerland over Bleizo-West. Lees de brief hieronder integraal.

VNO-NCW West heeft kennis genomen van de discussie rondom de toekomst van Bleizo-West. De verschillende visies op de toekomst van het gebied tussen het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland trekt de aandacht en vraagt om een reactie vanuit het bedrijfsleven. De ruimte is schaars in Zuid-Holland en naast extra ruimte voor wonen is er ook ruimte nodig voor de energietransitie en economie. Dit vraagt om keuzes. Keuzes waarover wij op lokaal niveau regelmatig met de gemeente Lansingerland spreken, maar ook op regionaal en provinciaal niveau met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies en zijn altijd bereid om mee te denken en doen vanuit het belang van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, voldoende ruimte voor economie en het belang van werkgelegenheid. Dit doen we door samen met overheden en het onderwijs te werken aan de economie van de toekomst en brede welvaart.

Kansen Bleizo-West

VNO-NCW West is actief betrokken geweest bij de bedrijventerreinenstrategie van de provincie Zuid-Holland en strategie werklocaties van de MRDH. Uit de behoefteramingen van de provincie en MRDH blijkt de grote behoefte aan ruimte voor economie. Tot 2030 wordt er nog gewerkt aan het realiseren van in totaal 900 ha voor werklocaties, zo blijkt ook uit het Ruimtelijk Voorstel van de provincie ZuidHolland. Het is een enorme uitdaging om deze ruimte ook daadwerkelijk te realiseren. Er wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan de huidige bestemming van Bleizo-West als bedrijventerrein. De situatie en opgaven in het gebied worden zeer helder geschetst in het Statenvoorstel Locatie Bleizo-West Lansingerland en Ontwerp-Besluit van GS, zoals op 2 november 2021 gedeeld met Provinciale Staten. De huidige bestemming van bedrijventerrein wordt gehandhaafd net als de aanwijzing als locatie voor windenergie. En Bleizo-West is dan ook een zeer aantrekkelijk locatie voor het realiseren van nieuwe economische ontwikkelingen, zo stelden de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer zelf al vast in de bestuursovereenkomst Bleizo uit 2008. Bleizo-West biedt ruimte aan ondernemers uit Lansingerland en Zoetermeer die nu in de regio geen geschikte ruimte kunnen vinden om door te groeien. Wanneer we deze bedrijven de kans geven om te groeien op een nieuwe locatie, geven we ook startende ondernemers een kans en kunnen we verouderd bedrijfsvastgoed meteen verduurzamen. Het gebrek aan schuifruimte houdt nu verdere economische ontwikkelingen tegen. 2 En uiteraard onderkent VNO-NCW West het belang van het bouwen van voldoende betaalbare woningen, liefst zo dicht mogelijk bij werklocaties en ontsloten door hoogwaardig openbaar vervoer. Maar bij woningbouw is er geen combinatie mogelijk met de opwek van windenergie.

Horti Science District

Bleizo-West is verder ook uitermate geschikt om ruimte te bieden aan innovatieve bedrijven in het glastuinbouwcluster als onderdeel van het Horti Science District. Hiermee wordt invulling en uitvoering gegeven aan de visie Lansingerland Home of Horti Science. Het realiseren van deze gezamenlijke ambitie gaat niet vanzelf. ‘In 2030 excelleert Lansingerland als internationale hotspot voor innovatie en toepassingsgericht onderzoek in de Greenport. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden vormen hierin een innovatief ecosysteem waarin mensen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor economische en maatschappelijke opgaven. Zo wordt de economie in de breedte versterkt, nemen werkgelegenheid, inkomen en welzijn in de regio toe en wordt Lansingerland ondernemender, duurzamer en groener.’

Energietransitie

Door het besluit van Gedeputeerde Staten om de opwek van windenergie op Bleizo-West niet op voorhand uit te sluiten, wordt ruimte gehouden om indien nodig ook op Bleizo-West een (gedeeltelijke) bijdrage te leveren aan de behoefte aan duurzame energie en het realiseren van de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag. Het bod van de RES van 2,8-3,2 TWh duurzame opwek was ambitieus en de realisatie blijkt weerbarstig. De potentie van bedrijventerreinen is bij de RES 1.0 niet goed meegenomen. Lansingerland heeft een unieke kans om te laten zien hoe het wel kan door de opwek van wind en zon binnen één gebied te combineren. Zo zou er op Bleizo-West een bedrijventerrein van de toekomst gecreëerd kunnen worden, groen, duurzaam en energiepositief.

Bereikbaarheid

Ook zou er een bedrijventerrein worden gerealiseerd dat goed bereikbaar is met openbaar vervoer. Uniek voor de regio en een grote stimulans voor het aantrekken van hoogwaardige en kennisintensieve bedrijven. Het type bedrijvigheid waar Lansingerland graag ruimte aan biedt. Wij hopen dat het College van B&W afziet van woningbouw op de locatie BleizoWest en alsnog meewerkt aan het realiseren van een innovatief en duurzaam bedrijventerrein en de opwek van windenergie.

Gijs van der Helm, voorzitter VNO-NCW Oostland

Robert Medenblik, voorzitter VNO-NCW regio Den Haag

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant