De herontwikkeling van bovenstaand gebied in Berkel en Rodenrijs heeft nogal wat voeten in de aarde.
De herontwikkeling van bovenstaand gebied in Berkel en Rodenrijs heeft nogal wat voeten in de aarde.

Herontwikkeling De Wildert houdt de gemoederen flink bezig

Actueel 333 keer gelezen

Berkel en Rodenrijs – De herontwikkeling van het gebied De Wildert houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De bewoners rondom De Wildert nemen geregeld het initiatief om andere inwoners, de media en de lokale politiek te informeren. Afgelopen week was de publieke tribune in de raadzaal aardig gevuld. De bewoners strijden voor het behoud van een stukje authentiek Berkel, waar de genoemde herontwikkelingsplannen niet in passen. Er waren maar liefst tien insprekers. Ze vinden dat de burgerparticipatie heeft gefaald. 3B Wonen vindt echter dat een kleine groep bewoners rondom De Wildert niet mee wil denken en juist het participatietraject ondermijnt. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) denkt dat de bewoners niet blij zijn met het burgerparticipatietraject, omdat ze niet tevreden zijn over de conclusie. Wethouder Kathy Arends vond het in ieder geval een geslaagde avond, waar alle meningen naar voren werden gebracht.

In de Nota van Uitgangspunten worden de verouderde huisjes en de oude school als aanleiding genoemd om het hele gebied te laten her-ontwikkelen ten behoeve van woningbouw en een nieuw gebouw voor twee artsen en een apotheek. Inspreker Paul Eijgenraam denkt dat het beter is om eerst een gedegen onafhankelijk onderzoek te doen naar de haalbaarheid van renovatie van de huisjes. Met een reëel eisenpakket zou dat volgens hem best eens mee kunnen vallen. Ook vindt Eijgenraam dat een apotheek niet in een woonwijk hoort, omdat het onder de categorie winkel valt. Bij inspreker Jan Willem Camijn staat groen hoog in het vaandel. Volgens hem maken de buurtbewoners zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen. Daarnaast geeft hij een toelichting op de resultaten uit de enquête van wijkvereniging Berkel Dorp. Hier komt naar voren dat de bewoners tegen een bouwhoogte van drie lagen zijn. Ze vinden het idee van twee huisartsenposten en een apotheek geen goed plan. Daarnaast maken ze zich zorgen over de toename van het aantal verkeersbewegingen en het feit dat volgens hen groen geen prioriteit heeft. 

Een andere inspreekster ziet de meerwaarde ‘om in een dorp te wonen’ verdwijnen. “Het dorpse karakter verdwijnt”, zegt ze teleurgesteld. Ze vraagt de commissie om een goede beslissing te nemen en de bebouwing kleinschalig te houden. Inspreker Martin Dragt is ontevreden over het proces van participatie. “Mijn pogingen om tot werkelijke participatie met de initiatiefnemers te komen over nut en noodzaak, alternatieven, dan wel de hoofdlijnen van dit project, bleken vruchteloos. Dat is niet alleen mijn stelling. U heeft ook informatie gekregen dat vele andere omwonenden het niet eens zijn met de wijze van participeren én de uitkomst. In de nota van uitgangspunten staat niks anders dan wat bij aanvang van het participatietraject aan ons is gepresenteerd”, zegt hij. Hij vindt daarom dat de Nota van Uitgangspunten niet moet worden geaccordeerd, omdat het draagvlak over proces en uitkomst onder de omwonenden en buurgenoten niet voldoende is. Mevrouw Tetteroo maakt zich zorgen om de leefbaarheid in de wijk, wanneer de verkeersintensiteit zal toenemen door de komst van de huisartsen en de apotheek. Ze komt zelf met twee suggesties: “Mijn suggestie: verhuur het schoolgebouw aan de huisartsen. Als dat niet mogelijk is, zou mijn volgende suggestie zijn om in de nieuwbouwplannen van het oude Hergerborch ruimte te creëren voor huisartsen. 

Het dorpse
karakter verdwijnt

Niet iedereen is ontevreden over de bouwplannen. Mevrouw Van Bakalen juicht de nieuwbouwplannen juist toe. Volgens haar weegt de vraag naar seniorenwoningen zwaarder dan de geuite bezwaren van de omwonenden. Vooral het feit dat de senioren in hun bekende omgeving kunnen blijven wonen, met alle voorzieningen in de buurt, is voor haar een pluspunt. “Laten we over de gezochte bezwaren heenstappen en doorpakken. We wonen nu eenmaal in de randstad met alle consequenties van dien”, zegt Van Bakelen.

Reactie 3B wonen
“Goede woningen voor senioren, en al helemaal woningen voor ouderen met een zorgvraag, zijn schaars en er is een toenemende vraag naar. Het algemeen belang van het toevoegen van woningen voor senioren, met zorg in de buurt, op een centrale locatie, staat dus niet ter discussie. Daarbij komt dat weinig locaties zo geschikt zijn als De Wildert, laat staan op korte termijn beschikbaar. De plannen rond De Wildert zijn tot stand gekomen met een intensief en zorgvuldig participatietraject waarbij in een vroeg stadium is gestart met het betrekken van bewoners en omwonenden in de meedenkgroep”, zegt directeur 3B wonen Hanneke van Vliet Vlieland. Het meedenken gaat volgens Van Vliet Vlieland veel verder dan alleen een idee kenbaar maken over een speeltoestel of ja of nee mogen zeggen tegen een ontwerp. Het meedenken gaat over de positionering van steen en groen, de uitstraling van het gebouw alsmede de functie van de gebouwen. “De input die is gegeven, heeft geleid tot een aantal heel concrete zaken die voor bewoners van belang zijn: zoals het behoud van het plantsoen aan de Oranjestraat, het behoud van de grote bomen aan de Wilhelminastraat en Oranjestraat en het behoud van de dorpse uitstraling en architectuur passend bij de omgeving.” Volgens Van Vliet Vlieland zijn er nog steeds bewoners die kijken naar het eigen belang in plaats van het algemeen belang. “Een klein aantal omwonenden kiest ervoor om niet mee te denken maar voor hun eigen belang te blijven gaan. Ze schromen daarbij niet om andere omwonenden onzuiver te informeren en schrikbeelden te creëren over hoogte van het gebouw, verdwijnend groen en het aantal verkeersbewegingen dat zou ontstaan. Ze ondermijnen daarmee het participatietraject en negeren de andere belangen daarin. Deze mensen weten veel ruis te creëren in de media of via de lokale politiek. Gelukkig is er ook een tegengeluid, een stem voor de ouderen die dringend wachten op een passende woning dichtbij hun (klein)kinderen in hun vertrouwde omgeving”, zegt Van Vliet Vlieland. Erik Kok, een van de deelnemers van de meedenkgroep, is het hier duidelijk niet mee eens. “In haar inspraaktekst suggereert mevrouw Vliet Vlieland nog steeds dat het om een klein aantal omwonenden met bezwaren gaat, die op de barricade gaan voor het eigenbelang, onjuiste informatie zou verstrekken en schrikbeelden zou creëren. Nog los van deze halfslachtige poging tot karaktermoord, die een bestuurder niet siert, is dit feitelijk onjuist. Tevens is het juist 3B Wonen die pogingen om tot verdere dialoog te komen negeert en geeneens de moeite neemt op verzoeken hiertoe te antwoorden”, zegt hij ferm.

Opmerkingen raad en college
Jan Jumelet (Wij Lansingerland) is blij dat 3B Wonen het initiatief heeft genomen om in dit gebied te gaan ontwikkelen. Hij begrijpt enerzijds dat er zorgen zijn bij de bewoners, maar denkt dat de Nota van Uitgangspunten een goede begaanbare weg is. Ook Leefbaar 3B staat achter de nieuwbouwplannen. Wel pleit Jumelet voor het behoud van groen en bomen in het karakteristieke gebied. WIJ Lansingerland overweegt om een motie in te dienen om daarmee een brug te slaan tussen de ambitie en zorg vanuit de bewoners en dit een plek te geven in het verdere proces richting het college en 3B Wonen. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) merkt op dat veel inwoners vinden dat de participatie niet goed is gegaan. Blonk denkt echter dat ze juist niet tevreden zijn met de conclusie. “De raad moet een afweging maken tussen algemeen belang en individueel belang. Het algemene belang is in dit geval het realiseren van de woningen voor senioren en voorzieningen in de buurt. Wat dat betreft heeft 3B Wonen haar best gedaan”, zegt hij. Leefbaar 3B overweegt een amendement in te dienen om het transparante en uitnodigende karakter anders te verwoorden. Charles van Harn (CDA) staat in deze discussie achter de inwoners. Hij vindt namelijk ook, net als andere omwonenden, dat 3B Wonen de plank heeft mis geslagen met burgerparticipatie. “Wanneer is burgerparticipatie geslaagd”, vraagt Blonk hem, daar gaf Van Harn geen duidelijk antwoord op. Ook Jorgen van den Burgt (GroenLinks) heeft zo zijn twijfels over burgerparticipatie. “Het lijkt soms meer op een verplicht nummertje, waarbij burgerparticipatie afgevinkt kan worden en waar vervolgens niks meer mee gedaan wordt. Wethouder Arends vat de hoofdthema’s van zorgen rondom de herontwikkeling van De Wildert samen in een aantal thema’s: groen, bouwhoogte en de Huisartsen Onder Een Dak (HOED) en vragen rondom parkeren en verkeersintensiteit. “Het college wil het groen zoveel mogelijk behouden. Ook het dorps karakter vindt het college heel belangrijk. Dit moet ook aansluiten bij de omliggende woningen”, stelt wethouder Arends de aanwezigen gerust. Het college neemt de genoemde uitgangspunten mee. De genoemde punten zullen goed worden afgewogen”, belooft de wethouder.

Uit de krant